English 11.26.2020

Mr. and Mrs. Smith have one son and one daughter. The son’s name is John. The daughter’s name is Sarah.

The Smiths live in a house. They have a living room. They watch TV in the living room. The father cooks food in the kitchen. They eat in the dining room. The house has two bedrooms. They sleep in the bedrooms. They keep their clothes in the closet. There is one bathroom. They brush their teeth in the bathroom.

The house has a garden. John and Sarah play in the garden. They have a dog. John and Sarah like to play with the dog.

Պարոն և տիկին Սմիթերը ունեն մեկ տղա և մեկ աղջիկ։ Տղայի անունը Ջոն է։ Աղջկա անունը Սառա է։

Սմիթերը ապրում են սեփական տանը։ Նրանք ունեն մեկ հյուրասենյակ։ Նրանք նայում են հեռուստացույց հյուրասենյակում։ Հայրիկը ուտելիք է պտրաստում խոհանոցում։ Նրանք ուտում են ճաշասենյակում։ Տունն ունի երկու ննջասենյակ։ Նրանք քնում են ննջասենյակում։ Նրանք պահում են նրանց շորերը պահարանում։ Նրանք ունեն մեկ բաղնիք։ Նարնք ատամները լվանում են բաղնիքում։

Տունն ունի այգի։ Ջոնը և Սառան խաղում են այգում։ Նրանք ունեն շուն։ Ջոնը և Սառան սիրում են խաղալ շան հետ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s