Shoushi

The Shoushi fortress is one of the main attractions of the city. The inner walls of the castle, built in the XVIII century by meliks of Varand, are almost completely preserved.

Հայրեն թարքմանություն

Շուշիի ամրոցը քաղաքի գլխավոր տեսարժան վայրերից մեկն է: Գրեթե ամբողջությամբ պահպանված են ամրոցի ներքին պարիսպները, որոնք կառուցվել են XVIII դարում Վարանդի մելիքների կողմից:

Shushi, a city in the Shushi region of the Artsakh Republic, whose administrative center is. Until 1923, during the rule of Tsarist Russia in Persia, it was the political and cultural center of semi-independent Artsakh. Until the 20th century, a significant role in the political, economic and cultural life of Artsakh and the whole South Caucasus. It was destroyed by the Turks in 1920 and the Armenians were evicted. During the Artsakh war, on May 9, 1992, he was liberated by the Armenian armed forces from the units of the newly created armed forces of the Republic of Azerbaijan.

Հայրեն թարքմանություն

Շուշի, քաղաք Արցախի Հանրապետության Շուշիի շրջանում, որի վարչական կենտրոնն է: Մինչև 1923 թվականը ՝ Պարսկաստանում ցարական Ռուսաստանի կառավարման տարիներին, դա կիսաանկախ Արցախի քաղաքական և մշակութային կենտրոնն էր: Մինչև 20-րդ դարը ՝ նշանակալի դեր Արցախի և ամբողջ Հարավային Կովկասի քաղաքական, տնտեսական և մշակութային կյանքում: Այն ոչնչացվել է թուրքերի կողմից 1920-ին, իսկ հայերը վտարվել են: Արցախյան պատերազմի ժամանակ ՝ 1992 թվականի մայիսի 9-ին, նա հայկական զինված ուժերի կողմից ազատագրվեց Ադրբեջանի Հանրապետության նորաստեղծ զինված ուժերի ստորաբաժանումներից:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s