Մաթեմատիկա 16.04.2020

 

 1. Գրի՛ր բառերով.

127.569 – հարյուր քսանյոթ հազար հինգ հարյուր վացունինն

368.208 – երեք հարյուր վացունութ հազար երկու հարյուր ութ

696.382 – վեց հարյուր իննսունվեց հազար երեք հարյուր ութսուներկու

915.874 – ինն հարյուր տասնհինգ հազար ութ հարյուր յոթանասունչորս

874.083 –  ութ հարյուր յոթանասունչորս հազար ութսուներեք

748.317 – յոթ հարյուր քառասունութ հազար երեք  հարյուր տասնյոթ

Continue reading “Մաթեմատիկա 16.04.2020”

Մաթեմատիկա 15.04.2020

 1. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով.
 • Երեք հարյուր քառասունվեց հազար չորս հարյուր երեսունութ 346,438
 • Երկու հարյուր քսանութ հազար յոթանասունյոթ 328,077
 • Հիսունհինգ հազար ութ 550,8
 • Հազար չորս հարյուր մեկ 140,1
 • Հարյուր քսան հազար հինգ 120,005
 • Չորս հարյուր իննսունինը հազար հարյուր հինգ 499,105
 • Երեք հարյուր քսան հազար տասը 320,010
 • Հիսուն հազար վաթսունութ 50068
 • Հազար հինգ հարյուր քառասուներկու 150042

Continue reading “Մաթեմատիկա 15.04.2020”