Մաթեմտիկա. Տնային առաջադրանք. 20.10.22

Գործիական հոլովը ցույց է տալիս այն առարկան, որով կատարվում է գործողությունը: Ներգոյական հոլովը ցույց է տալիս այն տեղը, որտեղ կամ որի ներսում կատարվում է գործողությունը: