Simple Present-Պարզ Ներկա

I work every day

You work every day

She works every day

We work every day

You work every day

They work every day

 

 

  1. I
  2. You
  3. She

 

 

Do you play evere day?

Do you  evere day?

Do you dens evere day?

Do you klin yor tooth evere day?

Do you go to skul evere day?

 

Եթե բառը ավարտվում է ss,ch, sh, x, o տառերով, ապա he, she, it-ի ժամանակ ավելանում է es. Օրինակ՝

He kisses his mather every morning.

My father  watches TV avery evening.

She finishes her exercisis.

My brother goes to school every day.

 

Եթե բառը ավարտվում է y – տառուվ  he, she, it-ի ժամանակ y դառնում է i, ավելանում է es. Օրինակ՝

She cries.

Բայց եթե y-ից առաջ ձայնավոր է, բառին ավելանում է միայն s. Օրինակ՝

He plays

He swims.

He studes.

He goes.

It flies.