My pet

Hello I’m Arpi and today I will tell you about my pet. My pet is a dog breed is Cocker Spaniel his name is Spike. I love him very match his so soft and cute. When he looks in my eyes I am just melting his his eyes are so big and cute that I can’t stand it. Spike loves when we go to walk he slips whit me, walks whit me and do every thing whit me when I’m home or when I come home Spike jumps on me because he loves me, well I think so or maybe he just think I have some treats for him. And I forgot to tell that his birthday is on February 8 2021 he will be 2 very soon. Goodbye.

Ամփոփում․ Առաջին ուսումնական շրջան

Մաթեմատիկա

Բարև ձեզ, ես Արփին եմ, իմ նյութի այս հատվածում ես կ ներկաըացնեմ իմ մաթեմատիկա բաժինը։ Իմ մաթեմատիկաըի բաժնում կա 29 նյութ և ահա իմ մաթեմատիկա բաժինը։

Continue reading “Ամփոփում․ Առաջին ուսումնական շրջան”

A charity run

New words

Today-այսօր

Tomorrow-վաղը

Yesterday-երեկ

Charity-բարեգործություն

Church-եկեղեցի

Entrence-մուտք

Good luck – հաջողություն

Actually – իրականում

b.

The four friends want to go and watch the race.

They think the race starts at -11 o’clock.

They ask the woman for directions to Gordon Park.

When they get to the park the race is finished.

Jo is very happy to see the four friends.

In the class

Ես գնում եմ դպրոց ամեն օր-I go to school everyday. Do I go to school everyday. I don’t go to school everyday.

Մենք խաղում ենք շախմատ երեկոյան-We play chess in the evening. Do we play chess in the evening? We don’t play chess in the evening.

Նա խոսում է Անգլերն շատ լավ-He spikes English very well. Does he spike English very well?

Իմ ուսուցիչը Միսս Սմիթ- My teacher is Miss Smit. Is my teacher Miss Smit? My teacher isn’t Miss Smit.

Մենք ուսանողներ ենք-We are students. Are we students. We are’t students.

Aram looks at the black board in class. Does Aram looks at the black board in class? Aram doesn’t look at the black board in class.