Մայրենի. տնային առաջադրանք 09.11.22

1 Ողջույն սիրելի սեբաստացի։Պատմիր կրթահամալիրում քո սովորորած երգերի ու պարերի մասին։Ներկայացրու դրանց պատմությունը։

Մենք կրթահամալիրում սովորել ենք բազմաթիվ երգեր և պարեր: Երգերը չէմ կարող թվարկել բայց կարողեմ ասել այն երգերը որոնք հայտնի են: Օրինակ Երևան Երեբունին: Իսկ պարերից մենք սովորել ենք Ապարանի Գյովնդը, Կոմիստասի Շորորը և այլ բազմաթիվ պարեր:

Հայերենում տողադարձն ավելի հաճախ կատարվում է վանկատման սկզբունքով, այսինքն՝

• Երկու ձայնավորների միջև գտնվող մեկ բաղաձայնն անցնում է հաջորդ տող, օրինակ՝ աշակերտ, նկարել, հասարակ և այլն։

• Երկու ձայնավորների միջև գտնվող երկու և ավելի բաղաձայններից հաջորդ տող է անցնում միայն մեկը՝ վերջինը, օրինակ՝ կարդալ, հաղթել կանգնել, հարցնել և այլն։

• Երկու և ավելի բաղաձայնների միջև եղած գաղտնավանկը, այսինքն՝ լսվող, բայց չգրվող ը հնչյունը գրվում է միայն տողավերջի ու հաջորդ տողի սկզբի վանկերում, օրինակ՝ հետաքըրքըրվել, կընքահայր, բայց հետաքրքրվել, կնքահայր։

երկու ձայնավորների միջև եղած երկու և ավելի բաղաձայններից միայն մեկն է անցնում հաջորդ վանկ։Բայց եթե երկորդ բաղաձայնը յ— ն է, նրան նախորդողը կարող է յ- ի հետ անցնել հաջորդ տող (օրինակ ՝ ար-յուն, բայց՝ ա- րյուն)։

Վանկատման ժամանակ և -ով գրվող եվ հնչյունակապակցությունը երկու տառով է արտահայտվում, եթե նրա մեջ մտնող հնչյունները ՝ ե -ն և վ-ն , տարբեր վանկերի կազմում են լինում։ Եթե դրանք նույն վանկի կազմում են , և տառով են արտահայտվում։

Տրված բառերը բոլոր հնարավոր ձևերով տողադարձիր։

Բարեկամաբար,կառավարել,արդուկ,հարավային,հեռախոս, բարձրացնել,անկացնել,հարթեցնել։

Բարեկա-մաբար, բարե-կամաբար, բա-րեկամաբար, բարեկամա-բար

Կառա-վարել, կա-ռավարել, կառավա-րել

Արդ-ուկ:

Հարա-վային, հա-րավային, հարավա-յին:

Հեռա-խոս, հե-ռախոս:

Բարձրաց-նել, բար-ձըրացնել

Թան-կացնել, թանկաց-նել

Հար-թեցնել, հարթեց-նել

Տառային և վանկատառային հապավումները չեն տողադարձվում, օրինակ՝ ԽՍՀՄ, ԱՊՀ:

Տրված բառերը վանկատիր երկու ձևով։

Անկյուն, մատյան, գոչյուն, գիտություն, սենյակ, Հակոբյան, առյուծ, մատյան, բարդություն։

ան-կյուն, անկ-յուն

մա-տյան, մատ-յան

գո-չյուն, գոչ-յուն

գիտութ-յուն, գիտու-թյուն

սեն-յակ, սե-նյակ

Հակոբ-յան, Հա-կոբյան

առ-յուծ, ա-ռյուծ

բարդու-թյուն, բարդութ-յուն

Համո Սահյան, Հրաշք լիներ։

Փորձիր արտասանել և իքնդ քեզ ձայնագրել։

<<Հրաշք լիներ >> վերնագրով փորձիր ինքնդ երևակայել ․․․

այստեղ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s