Մաթեմատիկա. Տնային առաջադրանք. Գրաֆիկներ

285. Երեխայի հասակը մինչեւ 7 տարեկան դառնալը փոխվել է հետեւյալ

կերպ.

Տարիքը՝ տարիներով 1 2 3 4 5 6 7

Հասակը՝ սանտիմետրերով 75 85 90 95 98 105 112

Գծե՛ք նրա տարիքից հասակի կախման գրաֆիկը։

286․ Օդի ջերմաստիճանը չափել են մեկ օրվա ընթացքում։ Չափումներիարդյունքները ներկայացված են հետևյալ աղյուսակում.

Ժամը 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Ջերմաստիճանը 15 12 8 7 6 10 11 13 16 20 18 14 11

Կառուցե՛ք օրվա ընթացքում օդի ջերմաստիճանի փոփոխության

գրաֆիկը։

288․ Գնացքը A կետից մեկնել է C կետը։ Ճանապարհին այն կանգ է առել B կետում։ Այդ ամենը գրաֆիկորեն պատկերված է 36-րդ նկարում։ Գրաֆիկից ելնելով՝ պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.

ա) Որքա՞ն ժամանակ է գնացքը եղել ճանապարհին։ 7 ժամ։

բ) Որքա՞ն ժամանակում է գնացքը հասել B կետը։ 2 ժամում։

գ) Ի՞նչ արագությամբ է գնացքը A կետից ընթացել դեպի B կետը։ 120։2=60կմ/ժ արագությամբ

դ) Ի՞նչ արագությամբ է գնացքը B կետից ընթացել դեպի C կետը։ 210-120=90կմ/ժ արագությամբ

ե) Որքա՞ն է տևել B կետում արած կանգառը։ 5-2=3ժամ

296․ 9 տ երկաթի հանքաքարից ստանում են 5 տ երկաթ։ Որքա՞ն երկաթ կստանան 54 տ հանքաքարից։

54:9=6

6×5=30

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s