Ինքնաստուգում

1.Առանձին խմբերով ներկայացրո՛ւ գոյականները և ածականները՝ խիզախ, բարի, գարուն, արև, երկար, ծաղիկ, վազել, ժամացույց, ջրել, գնալ, հրաշալի, երեխա, լողալ,վազվզել, մաքուր, նավաստի: 

Ածականներ-խիզախ, բարի, երկար, հրաշալի, մաքուր:

Գոյակն- գարուն, արև, ծաղիկ, ժամացույց, երեխա, նավաստի:

2. Տրված բառերից կազմի՛ր գոյականներ՝ իշխել, ճեղքել, գործել, շքեղ, ուսուցանել, դեղին, բժշկել, հյուսել:

Իշխել-իշխան

ճեղքել- ճեղք

գործել- գործ

շքեղ-շքեղություն

ուսուցանել-ուսուցում

դեղին-դեղնություն

բժշկել- բժիշկ

հյուսել-հյուս

3.Տրված գոյականները հոգնակի դարձրո՛ւ՝ գլուխ, թվական, երկիր, սենյակ, հարևան, ծառ, տեր, ժապավեն, մարդ, կին։ 

Գլուխ- գլուխներ

թվական-թվականներ

երկիր-երկրեր

սենյակ-սենյակներ

հարևան-հարևաններ

ծառ-ծառեր

տեր-տերեր

ժապավեն-ժապավաններ

մարդ-մարդիկ

կին-կանայք

4. Առանձին խմբերով ներկայացրո՛ւ հատուկ և հասարակ գոյականները՝ ուսուցիչ, Գևորգ, քաղաքացի, ընկեր, կատու, Երևան, Աննա, Սևան, գետ, Հարությունյան:

Հատուկ-Գևորգ, Երևան, Աննա, Սևան, Հարությունյան:

Հասարակ- ուսուցիչ, քաղաքացի, ընկեր, կատու, գետ:

5.Տրված բառերը բաժանի՛ր բաղադրիչների. յուրաքանչյուր բառի դիմաց գրիր տեսակը ըստ կազմության՝ բարեկամ, գրավոր, ծով, լուսամուտ, անպետք, հողոտ, գնորդ, ամառ :  

բարեկամ- բարի(արմատ)+կամեցող(արմատ)-բարդ բառ

գրավոր-գիր(արմատ)+ա(հոդակապ)+վոր(ածանց)-ածամցավոր բառ

ծով-ծով(արմտ)-պարզ բառ

լոսամուտ-լույս(արմատ)+ա(հոդակապ)+մոտ(արմատ)-բարդ բառ

անպետք-ան(նախածանց)+պետք(արմատ)-ածամցավսր բառ

հողոտ-հող(արմատ)+ոտ(ածանց)-ածանցավոր բառ

գնորդ-գին(արմատ)+որդ(ածանց)-ածանցավոր

ամառ-ամառ(արմատ)-բարզ բառ

6. Տրված բառերը դարձրո՛ւ նախածանցավոր կամ վերջածանցավոր ՝ կաթ, խորհուրդ, գետ, հեռու, քար, ամպ: 

կաթ-անկաթ

խորուրդ-խորրդավոր

գետ-անգետ

հեռու-հեռավոր

քար-քարքրոտ

ամպ-ամպոտ

7. Հարցում արտահայտող բառերի փոխարեն համապատասխան բառեր կամ բառակապակցություններ գրելով՝ նախադասություններ ստացիր։ Ո՞ւմ ո՞վ ինչպիսի՞ն Է։ Ի՞նչը ինչպե՞ս ի՞նչ Էր լինում։ Ինչի՞ ի՞նչը ինչո՞վ ի՞նչ Է եղել։ Ո՞վ ի՞նչ արեց ինչո՞ւ։ 

Չէմ հասկացել: