Մայրենի 22․10․2020

 1.Հաշվի´ր, թե տրված բառերի  մեջ քանի՞ տառ, քանի՞ հնչյուն կա:

Օրինակ՝

Երևան — 5 տառ, 7 հնչյուն:

Արև- 3 տառ, 4 հնչյուն։

ոզնի- 4 տառ, 5 հնչյուն։

ոհմակ- 5 տառ, 6 հնչյուն։

հրեղեն- 6 տառ, 6 հնչյուն։

երախտամոռ- 9 տառ, 10 հնչյուն։

տերև- 4 տառ, 5 հնչյուն։

հարևան- 6 տառ, 7 հնչյուն։

եղանակ- 6 տառ, 7 հնչյուն։

սեղան- 5 տառ, 5 հնչյուն։

երազ- 4 տառ, 5 հնչյուն։

2. Տրված բառերը վանկատի՛ր (վանկերի բաժանի՛ր): Բառերի դիմաց գրված է վանկերի քանակը:

Օրինակ՝ արահետ (3)- ա-րա-հետ

Արահետ (3), ա-րա-հետ

կածան (2),կա-ծան

հերոս (2), հե-րոս

բերանբաց (3), բե-րան-բաց

արկածային (4), ար-կա-ծա-յին

արդարադատ (4), ար-դա-րա-դար

կարգապահ (3), կար-գա-պահ

հերթական (3), հեր-թա-կան

մատակարարել (5), մա-տակ-ար-ար-ել

ազատասեր (4), ազ-ա-տա-սեր

3Տրված են վանկերՎերականգնի´ր վանկատված (վանկերի

բաժանվածբառերը

Օրինակ` թե-թե-վա-նալ – թեթևանալ:

Ա. Տե-րև- տերև

ա-րև-մուտք- արևմուտք

ա-րև-կող – արևկող

Տա-թև- Տաթև

Բ. Տե-րե-վա-թափ- տերևաթափ

անձ-րե-վա-յին-անձրևային

ա-րե-վոտ-արևոտ

սե-վուկ- սևուկ

 բե-վե-ռա- յին-բեվեռային

 ձե-վա-կան-ձևական

թե-վա-վոր-թևավոր

 ու-ղե-վոր-ուղևոր

4.  Նախորդ վարժության Ա և Բ  շարքի բառերը գործածելով՝ մի սիրուն աշնանային  պատմություն հորինի՛ր:

Աշնանային մի սրուն օր թևավոր թռչունները չվում էյն տաք երկրներ։ Սկսվել էր աշնանային տերևաթափը։ Սկսել էր արըոտ օրեր քչանալ իսկ սևուկ ու անձրևային օրերը շատանալ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s