Simple Present-Պարզ Ներկա

I work every day

You work every day

She works every day

We work every day

You work every day

They work every day

 

 

  1. I
  2. You
  3. She

 

 

Do you play evere day?

Do you  evere day?

Do you dens evere day?

Do you klin yor tooth evere day?

Do you go to skul evere day?

 

Եթե բառը ավարտվում է ss,ch, sh, x, o տառերով, ապա he, she, it-ի ժամանակ ավելանում է es. Օրինակ՝

He kisses his mather every morning.

My father  watches TV avery evening.

She finishes her exercisis.

My brother goes to school every day.

 

Եթե բառը ավարտվում է y – տառուվ  he, she, it-ի ժամանակ y դառնում է i, ավելանում է es. Օրինակ՝

She cries.

Բայց եթե y-ից առաջ ձայնավոր է, բառին ավելանում է միայն s. Օրինակ՝

He plays

He swims.

He studes.

He goes.

It flies.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s